Studio photography

Studio photography in association with Ymke Myrte. https://www.ymkemyrte.com. Model Kim Vierlander